MENU
Výměníky tepla Ostrava

Parný výmenník

Para je účinné médium na prenos tepla v priemysle a v centrálnom vykurovaní. Pre priemyselné použitie (výroba elektriny, pohon strojov) sa používa prehriata para. Pre vykurovanie sa najčastejšie využíva para sýta.

Vo výmenníku para-voda dochádza ku kondenzácii pary. V porovnaní so systémom voda-voda možno systémom para-voda odovzdať ohrievanej strane viac energie a dosahuje sa vysokých kapacít (výkonov). Aby sa predchádzalo erózii výmenníka od prípadných kvapôčok na vstupe do výmenníka, používajú sa výmenníky s veľkými otvormi. Veľké otvory (SWEP B35TM4, SWEP B427, SWEP B65) zníži rýchlosť v ústí výmenníku.

Krivka nasýtenej pary: parné výmenníky SWEP sú vhodné pre sýtu paru do 20 bar
Konštrukčný tlak väčšiny výmenníkov SWEP triedy M-medium je ca 20 bar pri teplote 225 °C. Možno ich preto použiť pre sýtu paru až do 20 atmosfér.
Výkon výmenníka Typ výmenníka Orientačná cena bez DPH
50 kW SWEP B12L 300 EUR
100 kW SWEP B35TM4 800 EUR
250 kW SWEP B35TM4 1 000 EUR
500 kW SWEP B427, B65 3 000 EUR
1000 kW SWEP B427, B65 4 000 EUR
2000 kW SWEP B427, B65 5 000 EUR
5000 kW SWEP B427, B65 10 000 EUR

U parných výmenníkov sa bežne pracuje s tlakmi až okolo 6 atmosfér. Väčšina výmenníkov SWEP je konštruovaná na tlaky okolo 20 barov pri teplote 225 °C.

Spájkované doskové parné výmenníky sú určené pre stabilnú prevádzku, napr. ohrev TÚV, nabíjanie zásobníka. Na parnom výmenníku je možné namerať veľký rozsah teplôt. Náhle zmeny vo výkone spôsobia pnutie materiálu. To môže po čase priniesť únavu a nakoniec spôsobiť porušenie materiálu, skrátenie životnosti. Z toho dôvodu výrobca odporúča zaistiť reguláciu tak, aby teplotné zmeny neprekročili limit 5 K/min.

Odovzdávacie stanice

Výmenníky para-voda sú súčasťou odovzdávacích staníc a slúži k odobratiu tepla z primárneho okruhu (pary) do okruhu objektu (pre ohrev TUV, vykurovanie, vzduchotechniku, technológie). Teplá úžitková voda sa ohrieva prietočným spôsobom alebo je možné kombinovať so zásobníkom teplej vody. Spájkované výmenníky zaručujú spoľahlivú prevádzku a umožňujú kompaktné prevedenie odovzdávacích staníc pri minimálnych priestorových požiadavkách.

Zapojenie parného výmenníka

Zapojenie parného výmenníka

Na utesnenie skrutkového spoja odporúčame Uniflon 100% PTFE.

Zapája sa ako kondenzátor (schéma A): primárny okruh s parou sa zapája na vnútorný okruh (typicky vľavo, výmenník stojí, šípka smeruje nahor). Prívod pary je hore (F1), kondenzát steká dole (F3). Ohrievaný okruh sa obvykle zapája do protiprúdu, tzn. prívod dole (F4), výstup hore (F2).

Výmenník nesmie byť vystavený teplotným alebo tlakovým rázom. Pri spúšťaní sa pomaly otvára studený okruh, potom sa pomaly otvára ventil pary. Ak je vstup škrtený a výkon nastavený na malý, potom regulácia môže vyvolať otrasy, ktoré znižujú životnosť výmenníka.

Výmenník para-voda nesmie byť inštalovaný do siete, kde je použitý systém regulácie zaplavovaním výmenníkov. Výkon sa reguluje škrtením prívodu pary (zmenou tlaku). Odporúčame umiestniť tesne pred výmenník odvzdušňovací ventil a prerušovač vákua (zavdušňovač). Neodvodnená para na vstupe do výmenníka spôsobuje eróziu rozvádzacích kanálov dosiek. Para dosahuje rýchlosť okolo 100 m/s a pri tejto rýchlosti sa kvapôčky kondenzátu správajú ako brusivo. Preto pred regulačný ventil je nutné umiestniť separátor vlhkosti. Ten chráni regulačný ventil a výmenník proti poškodeniu kvapôčkami kondenzátu. Pokiaľ tlak vo výmenníku nie je dostatočný na odvádzanie kondenzátu, je nutné zabudovať zvedač kondenzátu (čerpadlo kondenzátu).

Je potrebné zabrániť, aby sa kondenzát zhromažďoval pred i za výmenníkom. Toho sa dá dosiahnuť napr. správnym vyspádovaním potrubia. Vo výmenníku nesmie byť zvyškový kondenzát. Ak by nastalo zhromažďovanie kondenzátu, potom zvlášť pri nízkych výkonoch hrozí tlakové a teplotné rázy, ktoré znižujú životnosť výmenníka.


Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz