MENU
Výměníky tepla Ostrava

Parní výměník

K přenesení velkých výkonů v průmyslu a v centrálním vytápění se používá systém pára-voda. Pro průmyslové použití (výroba elektřiny, pohon strojů) se používá přehřátá pára. Pro vytápění se nejčastěji využívá pára sytá.

Ve výměníku pára-voda dochází ke kondenzaci páry. V porovnání se systémem voda-voda lze systémem pára-voda předat ohřívané straně více energie a dosahuje se vysokých kapacit (výkonů). Aby se předcházelo erozi výměníku od případných kapiček na vstupu do výměníku, používají se výměníky s velkýmí otvory. Velké otvory (SWEP B35TM4, SWEP B427, SWEP B65) sníží rychlost v ústí výměníku.

Křivka syté páry: parní výměníky SWEP jsou vhodné pro sytou páru do 20 bar
Konstrukční tlak většiny výměníků SWEP třídy M-medium je ca 20 barů při teplotě 225 °C. Lze je proto použít pro sytou páru až do 20 atmosfér.
Výkon výměníku Typ výměníku Orientační cena bez DPH
50 kW SWEP B12L 10 000 Kč
100 kW SWEP B35TM4 25 000 Kč
250 kW SWEP B35TM4 30 000 Kč
500 kW SWEP B427, B65 70 000 Kč
1000 kW SWEP B427, B65 100 000 Kč
2000 kW SWEP B427, B65 150 000 Kč
5000 kW SWEP B427, B65 300 000 Kč

U parních výměníků se běžně pracuje s tlaky až okolo 6 atmosfér. Většina výměníku SWEP je konstruována na tlaky okolo 20 barů při teplotě 225 °C.

Pájené deskové parní výměníky jsou určeny pro stabilní provoz, např. ohřev TUV, nabíjení zásobníku. Na parním výměníku lze naměřit velký rozsah teplot. Náhlé změny ve výkonu vyvolávají pnutí materiálu. To může po čase přinést únavu a nakonec způsobit porušení materiálu, zkrácení životnosti. Z toho důvodu výrobce doporučuje zajistit regulaci tak, aby teplotní změny nepřekročily limit 5 K/min.

Předávací stanice

Výměníky pára-voda jsou součástí předávacích stanic a slouží k odebrání tepla z primárního okruhu (páry) do okruhu objektu (pro ohřev TUV, vytápění, vzduchotechniku, technologie). Teplá užitková voda se ohřívá průtočným způsobem nebo lze kombinovat se zásobníkem teplé vody. Pájené výměníky zaručují spolehlivý provoz a umožňují kompaktní provedení předávacích stanic při minimálních prostorových požadavcích.

Zapojení parního výměníku

Zapojení parního výměníku

Pro utěsnění šroubového spoje doporučujeme Uniflon 100% PTFE.

Zapojuje se jako kondenzátor (schéma A): primární okruh s parou se zapojuje na vnitřní okruh (typicky vlevo, výměník stojí, šipka směřuje nahoru). Přívod páry je nahoře (F1), kondenzát stéká dolů (F3). Ohřívaný okruh se obvykle zapojuje do protiproudu, tzn. přívod dole (F4), výstup nahoře (F2).

Výměník nesmí být vystaven teplotním nebo tlakovým rázům. Při spouštění se pomalu otevírá studený okruh, potom se pomalu otevírá ventil páry. Je-li vstup přiškrcen a výkon nastaven na malý, pak regulace může vyvolat rázy, které snižují životnost výměníku.

Výměník pára-voda nesmí být instalován do sítě, kde je použit systém regulace zaplavováním výměníků. Předávaný výkon se reguluje škrcením přívodu páry (změnou tlaku). Doporučujeme umístit těsně před výměník odvzdušňovací ventil a přerušovač vakua (zavdušňovač). Neodvodněná pára na vstupu do výměníku způsobuje erozi rozváděcích kanálů desek. Pára dosahuje rychlosti okolo 100 m/s a při této rychlosti se kapičky kondenzátu chovají jako brusivo. Proto před regulační ventil je nutné umístit separátor vlhkosti. Ten chrání regulační ventil a výměník proti poškození kapičkami kondenzátu. Pokud tlak ve výměníku není dostatečný k odvádění kondenzátu, je nutné zabudovat zvedač kondenzátu (kondenzátní čerpadlo).

Je třeba zamezit, aby se kondenzát shromažďoval před i za výměníkem. Toho se dá dosáhnout např. správným vyspádováním potrubí. Ve výměníku nesmí být zbytkový kondenzát. Pokud by nastalo shromažďování kondenzátu, pak zvláště při nízkých výkonech hrozí tlakové a teplotní rázy, které snižují životnost výměníku.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz