Parní výměník

Pára je účinné médium pro přenos tepla v průmyslu a v centrálním vytápění. Ve výměníku dochází ke kondenzaci páry. V porovnání se systémem voda-voda lze systémem pára-voda předat ohřívané straně více energie a dosahuje se významně vyšších kapacit (výkonů). Používají se výměníky s velkýmí otvory, např. SWEP B80, B35, B50, B56 a B60.

U tohoto druhu aplikací se běžně pracuje s tlaky až okolo 6 atmosfér. Základní řada výměníku SWEP je konstruována na tlaky mnohem vyšší (30 bar a více).

Zapojení parního výměníku

Zapojení parního výměníku

Zapojuje se jako kondenzátor (schéma A): primární okruh s parou se zapojuje na vnitřní okruh (typicky vlevo, výměník stojí, šipka směřuje nahoru). Přívod páry je nahoře (F1), kondenzát stéká dolů (F3). Ohřívaný okruh se zapojuje do protiproudu, tzn. přívod dole (F4), výstup nahoře (F2).

Výměník nesmí být vystaven teplotním nebo tlakovým rázům. Při spouštění se pomalu otevírá studený okruh, potom se pomalu otevírá ventil páry. Je-li vstup přiškrcen a výkon nastaven na malý, pak regulace může vyvolat rázy, které snižují životnost výměníku.

Výměník nesmí být instalován do sítě, kde je použit systém regulace zaplavováním výměníků. Doporučujeme umístit těsně před výměník odvzdušňovací ventil a přerušovač vakua (zavdušňovač). Neodvodněná pára na vstupu do výměníku způsobuje erozi rozváděcích kanálů desek. Pára dosahuje rychlosti okolo 100 m/s a při této rychlosti se kapičky kondenzátu chovají jako brusivo. Proto před regulační ventil je nutné umístit separátor vlhkosti. Ten chrání regulační ventil a výměník proti poškození kapičkami kondenzátu. Pokud je protitlak za odvaděčem kondenzátu větší než tlak před ním, je nutné zabudovat zvedač kondenzátu (kondenzátní čerpadlo).

Je třeba zamezit, aby se kondenzát shromažďoval před i za výměníkem. Toho se dá dosáhnout např. správným vyspádováním potrubí. Ve výměníku nesmí být zbytkový kondenzát. Pokud by nastalo shromažďování kondenzátu, pak zvláště při nízkých výkonech hrozí tlakové a teplotní rázy, které snižují životnost výměníku.